gototopgototop

Internet Marketing & Web Design

Total Facebook Marketing Course
Home

brand

การทำตลาดผ่าน Social Network นั้นก็ยังมีหลายคนเข้าใจผิด คิดเพียงแต่ว่าจะส่งสารของตนไปยังผู้บริโภคแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งแท้จริงแล้ว การตลาดแบบเดิมๆ แบบนี้ จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อ ผู้คนไม่มีทางเลือกอื่นในการเสพสื่อต่างๆ... แต่สำหรับ Social Network แล้วไม่ใช่เลย เพราะผู้คนใน Social Network มักจะเชื่อถือคนที่ตนรู้จัก หรือไว้ใจ เช่น เพื่อน หรือคนที่ปรารถนาดีต่อเขาเท่านั้น การพยายามเอาแต่ส่งสารเพื่อประชาสัมพันธ์แต่สินค้าหรือบริการของตน จึงมักไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร

Read more...  


Copyright © 2017. All Rights Reserved.